Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 266/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r.

Traci moc na podstawie: http://bip.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu/2015-rok-v-kadencja.html?pid=12600

Uchwała Nr 266/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 listopada 2012 roku

 

Na podstawie 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012, poz.1137 ze zmianami) oraz art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami ), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia Pana Krzysztofa Bąkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/11/2012 13:30:42)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/11/2012 13:31:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (13/04/2015 12:07:19)
Lista wiadomości