Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 259/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2012 r. 


Uchwała Nr 259/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie wyboru oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 914.782,00 zł.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 Uchwały Nr 251/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 października 2012 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 914.782,00 zł, zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty złożonej przez:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Operacyjny w Środzie Wlkp.
ul. Czerwonego Krzyża 4
63-000 Środa Wlkp.
w cenie:
- oprocentowanie kredytu w skali roku 5,84%
   (wyliczone wg wzoru WIBOR 1M na poziomie 4,84% + 1,00% marża bankowa)
- jednorazowa prowizja bankowa od kwoty udzielonego kredytu - 0,20%
- inne opłaty i prowizje związane z udzielonym kredytem: 0,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki


Uzasadnienie
do uchwały Nr 259/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie wyboru oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 914.782,00 zł. 5 października 2012 r. Powiat Średzki ogłosił przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 914.782,00 zł.  W przetargu wpłynęły cztery oferty. Zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego w SIWZ kryterium oceny ofert - cena 100%, oferta złożona przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Środzie Wlkp. uzyskała najwyższa ilość punktów -  jest więc ofertą najkorzystniejszą. Zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały Nr 251/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 października 2012 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym przetargu dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (31/10/2012 12:44:04)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (31/10/2012 12:44:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (31/10/2012 12:44:04)
Lista wiadomości