Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 246/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2012 r.
 

Uchwała Nr 246/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną".

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z zawarciem pomiędzy Powiatowym Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji, a Powiatem Średzkim porozumienia z dnia 28 lutego 2012 r. o powierzenie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 170/2012 Zarząd Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną" wprowadza się następującą zmianę:

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 2.  Na sfinansowanie zamówienia określonego w ust. 1 Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 13.000.000 zł (trzynaście milionów) złotych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 246/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2012 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną".

Zarząd Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. pismem z dnia 24 września 2012 r. zawnioskował o zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia zadania pn. „Rozbudowa  budynku Szpitala Powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną". W związku z tym, że Powiat Średzki przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (02/10/2012 12:00:56)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (02/10/2012 12:01:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (02/10/2012 12:19:24)
Lista wiadomości