Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 243/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2012 r.
 

Uchwała Nr 243/2012
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 25b, 35 ust. 1, 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zbyć w drodze przetargu, działki położone w Kijewie, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiące własność Powiatu Średzkiego, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

 • - nr 155/25 o powierzchni 0,4785 ha,
 • - nr 155/26 o powierzchni 0,4536 ha,
 • - nr 155/29 o powierzchni 0,3760 ha,
 • - nr 155/30 o powierzchni0,3902 ha,
 • - nr 155/31 o powierzchni0,4880 ha,

przeznaczone pod działalność gospodarczą, wraz z udziałem w wysokości 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha zapewniającej dostęp do drogi publicznej.

-   nr 41/14 o powierzchni 2,4745 ha -  przeznaczonej pod działalność gospodarczą.

§  2. Ustalić ceny działek na kwotę:

 • - działki nr 155/25 - 700.000 zł (zwolnienie z VAT),
 • - działki nr 155/26 - 270.000 zł (zwolnienie z VAT),
 • - działki nr 155/28 - 102.000 zł (zwolnienie z VAT),
 • - działki nr 155/29 - 200.000 zł + 23% VAT,
 • - działka nr 155/30 - 400.000 zł (zwolnienie z VAT),
 • - działka nr 155/31 - 550.000zł (zwolnienie z VAT),
 • - działka nr 41/14 - 900.000 zł + 23 %VAT.

§ 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Średzki
/-/ Tomasz Pawlicki

Załącznik:
- załącznik nr 1 - do pobrania

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 243/2012
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

W dniu 21 września 2010 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XLII/244/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 155/20, 155/21, 155/22.  Z uwagi na podział działki nr 155/21 na siedem nowych działek, Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXVI/146/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającą wyżej opisaną uchwałę w zakresie numeracji działek. W dniu 25 maja 2010 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę nr XL/237/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży między innymi działki  nr 41/14. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (24/09/2012 14:26:56)
 • publikację informacji: Karolina Drożak (24/09/2012 14:53:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (24/09/2012 14:53:06)
Lista wiadomości