Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 228/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2012 r.
 

Uchwała Nr 228/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Garby na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 26.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1592 z póżn. zm.), w związku art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,
co następuje:

§ 1. 1.Wyraża zgodę na użyczenie Gminie Krzykosy, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego położonej w miejscowości Garby na terenie gminy Krzykosy oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka numer 26 o powierzchni 1,7262 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą Nr PO1D/00043802/7 tj. grunt zajęty pod drogę powiatową Nr 3734P Pigłowice - Garby, na czas nieokreślony nie dłużej niż na czas, na który został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

2. Użyczenie nieruchomości określonej w ust.1 nastąpi w formie pisemnej na warunkach określonych w umowie użyczenia, której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 228/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Garby na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 26.

Wójt Gminy Krzykosy pismem Nr PL.7240.1.2.2012 z dnia 31-07-2012 r., zwrócił się
z wnioskiem  o przekazanie w użyczenie części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe na terenie Gminy Krzykosy, na których zlokalizowane są przystanki,  na czas nieokreślony, w celu realizacji zadań jako zarządzającego przystankiem komunikacyjnym. Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. na mocy decyzji Zarządu Powiatu Średzkiego nr GN.70023-1/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. posiada prawo trwałego zarządu na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w miejscowości Garby, na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 26 o powierzchni 1,7262 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą Nr PO1D/00043802/7. Zgodnie z art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oddanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. nieruchomości w użyczenie, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, wymaga zgody Zarządu Powiatu. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik
do  uchwały Nr 228/ 2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia  29 sierpnia 2012 roku

 

PROJEKT
U M O W A UŻYCZENIA

W dniu ...-...-2012 roku w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wlkp.

zwanym dalej „ UŻYCZAJĄCYM"

reprezentowanym przez p. Krzysztofa Bąkowskiego - Dyrektora

a

Gminą Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

zwaną dalej „BIORĄCYM DO UŻYWANIA"

reprezentowaną przez p. Andrzeja Janickiego - Wójta

 

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Użyczający oświadcza, że na mocy Decyzji Zarządu Powiatu Średzkiego nr GN.70023-1/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. posiada prawo trwałego zarządu na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w miejscowości Garby na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 26 o powierzchni 1,7262 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą Nr PO1D/00043802/7.

2. Użyczający oddaje „Biorącemu do używania" część opisanej w ust. 1 nieruchomości, tj. grunt zajęty pod drogę powiatową Nr 3734P Pigłowice - Garby o powierzchni ok. 42,75 m2 (dł. 5,70 mb x szer. 7,50 mb), zaznaczony na załączniku graficznym do niniejszej umowy kolorem czerwonym w celu realizacji na w/w nieruchomości zadań jako zarządzającego przystankiem komunikacyjnym.

§ 2

  • 1. Umowa niniejsza obowiązuje poczynając od dnia jej zawarcia i zostaje zawarta na czas nieokreślony, nie dłużej niż na czas, na który został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Użyczającego.
  • 2. Wydanie nieruchomości opisanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy przez Użyczającego na rzecz Biorącego do używania nastąpi na podstawie protokołu przekazania spisanego przez strony.

§ 3

1. Biorący do używania oświadcza, że stan techniczny nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz znajdujących się na niej urządzeń i budowli jest mu znany oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

2. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i celem na który go otrzymuje.

3. Biorący do używania zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania wymienionego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Biorącemu do używania nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych nakładów.

§ 4

1. Wszelkie koszty związane z posiadaniem oraz korzystaniem z przedmiotu użyczenia przez czas trwania umowy ponosił będzie Biorący do używania.

2. Bez pisemnej zgody Użyczającego Biorący do używania nie może oddać przedmiotu umowy   osobie trzeciej w podnajem, dzierżawę, do bezpłatnego używania lub udostępniać na innej podstawie, w całości lub w części.

§ 5

Umowa niniejsza może zostać rozwiązana za zgodą stron w terminie przez nie ustalonym lub

przez jedną ze stron po 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia.

§ 6

Użyczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie naruszenia jej postanowień  przez Biorącego do używania, w szczególności w razie użytkowania nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem oraz celem na jaki została użyczona, bądź oddania nieruchomości w użytkowanie osobom trzecim bez zgody Użyczającego.

§ 7

Biorący do używania zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na czas realizacji zadań wymienionych w § 1 ust. 2 umowy.

§ 8

Po zakończeniu okresu umowy użyczenia lub wykonaniu celu na który została ona zawarta Biorący do używania zwróci Użyczającemu przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

§ 9

  • 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
  • 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • 3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Użyczającego i 1 egzemplarz dla Biorącego do używania.

UŻYCZAJĄCY                                                                     BIORĄCY DO UŻYWANIA

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (31/08/2012 14:31:29)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (31/08/2012 14:31:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (31/08/2012 14:31:42)
Lista wiadomości