Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 220/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2012 r.
 

Uchwała  Nr 220/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2012 roku

w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.      

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. W związku z planowaną sprzedażą działek ozn. nr ewid. 155/25, 155/26, 155/27, 155/28, 155/29, 155/30, 155/31 położonych w Kijewie,  stanowiących własność Powiatu Średzkiego, postanawia przeznaczyć do rozbiórki i sprzedać wiatę stalową znajdującą się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie na działkach nr 155/29, 155/28 i 155/25.

Charakterystyka wiaty:

  • - rok budowy 1987,
  • - szerokość 12 m,
  • - długość 40,5 m,
  • - wysokość 4,42 m,
  • - ilość segmentów 9.

2. Sprzedaż wiaty, o której mowa w ust. 1 nastąpi w trybie aukcji, na warunkach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

3. Cenę wywoławczą Zarząd ustala w oparciu o wartość ceny kosztorysowej  na kwotę 50.000 zł (zwolnienie z podatku VAT).

4. Aukcja odbędzie się w dniu 10 września 2012  roku o godzinie 1200.

5. Sprzedaż wiaty, o której mowa w ust.1 jest dokonywana ze względu na jej zbędność w realizacji zadań Powiatu a także z uwagi na  jej zlokalizowanie na 3 działkach przeznaczonych do sprzedaży, tj. na działkach. nr 155/29, 155/28 i 155/25,  w tym na działce stanowiącej drogę, co uniemożliwia prawidłowe zagospodarowanie pozostałych działek.

§ 2. Z uwagi na brak prawnych regulacji w zakresie sprzedaży  wiaty jako majątku ruchomego Powiatu - bez udziału w gruncie - Zarząd postanawia dokonać przedmiotowej sprzedaży stosując posiłkowo przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

§ 3.   Do przeprowadzenia aukcji powołuje się komisję przetargową w skład której wchodzą:

-     Julian Kempa.                       - Przewodniczący - prowadzący aukcję
-     Przemysław Barczyński.          - Członek
-     Mirosława Plenzler                 -  Członek
-     Alicja Ratajczak                     - Członek

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Załącznik
do uchwały Nr 220/2012
 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2012 roku

Warunki sprzedaży wiaty:

1.Wiata nie jest wykorzystywana do realizacji zadań Powiatu Średzkiego.

2.Ogłoszenie o aukcji zostanie zamieszczone:

-na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
-w prasie o zasięgu lokalnym,
-na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.,
-na tablicach ogłoszeń gmin Powiatu Średzkiego.

3.Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej.

4.Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

5.Wadium złożone przez licytantów, którzy nie zaoferowali najwyższej ceny  zwraca się w terminie 7 dni od dnia przybicia.

6.Wadium złożone przez licytanta, który aukcję wygrał zalicza się na poczet ceny.

7.Aukcję prowadzi osoba  wskazana w niniejszej uchwale jako przewodniczący komisji przetargowej.

8.Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje licytantom do wiadomości:

-przedmiot aukcji,
-cenę wywoławczą,
-wysokość  postąpienia,
-nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeniu do aukcji.

9.Przystapienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

10.Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku przeznaczonego do sprzedaży.

11.Postapienie wynosi 8 % ceny wywoławczej.

12.Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

13.Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu  aukcji.

14.Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.

15.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, nie później jednakże, niż w terminie 7 dni, licząc od dnia przybicia.

16.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

17.Nabywca ww. wiaty zobowiązany będzie do  demontażu   konstrukcji wiaty wraz z jej wywiezieniem na własny koszt zgodnie z wymogami prawa budowlanego w terminie 2 tygodni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/08/2012 08:55:20)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/08/2012 08:55:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/08/2012 08:55:20)
Lista wiadomości