Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 219/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2012 r.


Uchwała Nr 219/2012   
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 14 sierpnia 2012 roku

w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zbyć w formie sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość niezabudowaną położoną w Kijewie, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:

  • - nr 30/7 o powierzchni 0,0260 ha,
  • - nr 32/7 o powierzchni 0,7703 ha,
  • - nr 41/15 o powierzchni 13,5708 ha.

§  2. Ustala cenę nieruchomości na kwotę 6 500 000 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

§  3.  Wadium ustala na kwotę 400 000

§ 4. Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 2 listopada 2012 roku.

§  5. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 9 listopada 2012 roku,  o godz. 1000, w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały  Nr 219/2012
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2012 roku

w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

W dniu 11 lipca 2012 r. komisja przetargowa przeprowadziła pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/15, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Po upływie terminów określonych w przepisach, Zarząd postanowił zorganizować drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/08/2012 08:50:36)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/08/2012 08:50:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/08/2012 08:50:36)
Lista wiadomości