Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 213/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2012 r.
 

Uchwała Nr 213/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 11 lipca 2012 roku

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012

Na podstawie § 1, 2 i 6 Uchwały Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkól publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2012 w wysokości:

 • 88,00 zł na jednego ucznia technikum uzupełniającego dla dorosłych,
 • 112,50 zł na jednego ucznia szkoły policealnej,
 • 92,00 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • 81,00zł na jednego ucznia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • 435,66 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.

 

§ 2. Planowana roczna liczba uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Średzki podana przez organy prowadzące do 30 września 2011 r., na których przysługuje dotacja:

 • Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec" - 1144 uczniów.
 • Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec"- 1022 uczniów.
 • Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec" - 776 uczniów.
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 2 -letnie) - 1541 uczniów.
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 3-letnie) - 1464 uczniów.
 • Szkoła Policealna „Szkoleniowiec" - 525 uczniów.
 • Prywatna Szkoła Policealna „Euronauka" - 357 uczniów.
 • Technikum Uzupełniające w Krzykosach - 248 uczniów.
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. - 60 uczniów.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Tracą moc Uchwały Nr 147/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012, Uchwała Nr 171/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 marca 2012 zmieniająca uchwałę Nr 147/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 213/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lipca 2012 roku

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012

            Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkoły lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Średzki. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie Powiatu Średzkiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Powiatu Średzkiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

W związku z tym, że Powiat Średzki nie prowadzi  następujących typów szkół:

 • uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych ( 2-letnie),
 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3-letnie),
 • szkoła policealna dla dorosłych,
 • technikum uzupełniające dla dorosłych

zgodnie z § 2 uchwały Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. wystąpiono o informację o wydatkach bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej wyżej wymienionych typów i rodzajów. Z informacji otrzymanej z Powiatu Poznańskiego wynika, że kwota dotacji na jednego ucznia miesięcznie dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej powinna wynosić:

 • uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych ( 2-letnie) - 81,00 zł,
 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3-letnie) - 92,00 zł,
 • szkoła policealna dla dorosłych - 112,50 zł,
 • technikum uzupełniające dla dorosłych - 88,00 zł.

Na podstawie metryczki subwencji oświatowej na rok 2012 dotacja dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży wynosi 435,66 zł na jednego ucznia miesięcznie.

W związku z powyższym roczna wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia się następująco:

 • Technikum Uzupełniające „ Szkoleniowiec" 1144 uczniów x 88 zł =100.672,00 zł
 • Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „ Szkoleniowiec" 1022 uczniów x 81 zł = 82.782,00 zł
 • Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „ Szkoleniowiec" 776  uczniów x 92 zł = 71.392,00 zł
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ Euronauka" (2 - letnie) 1541 uczniów x 81 zł =124.821 ,00 zł
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ Euronauka" (3- letnie) 1464 uczniów x 92 zł = 134.688,00 zł
 • Szkoła Policealna „ Szkoleniowiec" 525 uczniów x 112,50 zł = 59.062,50 zł
 • Prywatna Szkoła Policealna „ Euronauka" 357 uczniów x 112,50 zł = 40.162,50 zł
 • Technikum Uzupełniające w Krzykosach 248 uczniów x 88 zł =21.824  zł
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. 60 uczniów x 435,66 = 26.139,60 zł.

Środki finansowe na przedstawione powyżej wysokości dotacji zaplanowane są w planie wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na 2012 rok w związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (13/07/2012 14:38:45)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (13/07/2012 14:43:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (13/07/2012 14:43:54)
Lista wiadomości