Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 212/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2012 r.


Uchwała Nr 212/2012
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 2108 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z uwagi na niemożność uczestnictwa Pana Juliana Kempy w pracach komisji przetargowej w dniu 11 lipca 2012 r., w którym zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:
30/7, 32/7, 41/15 o łącznej powierzchni 14,3671 ha ha,
zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, wyznacza się komisję w składzie:

Przewodniczący:  Marcin Bednarz

Członkowie:       
Aleksandra Grześkowiak - radca prawny
Alicja Ratajczak - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Anna Leporowska - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

celem przeprowadzenia w dniu 11 lipca 2012 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie do
Uchwały  Nr 212/2012
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

W dniu 10 maja 2011 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Średzkiego została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia m. in. przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/15, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, w składzie: Julian Kempa - przewodniczący komisji, Aleksandra Grześkowiak, Alicja Ratajczak, Anna Leporowska - członkowie. Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości został wyznaczony na dzień 11 lipca 2012 roku. Z uwagi na niemożność uczestnictwa w dniu 11 lipca 2012 r. Pana Juliana Kempy w pracach komisji przetargowej, zaistniała konieczność wyznaczenia nowego składu komisji, do przeprowadzenia w dniu 11 lipca 2012 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (04/07/2012 08:29:54)
  • publikację informacji: (04/07/2012 08:30:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (04/07/2012 08:29:54)
Lista wiadomości