Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 208/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r.
 

Uchwała Nr 208/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 czerwca 2012 roku

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art.33 i art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 ze zm.), w związku z art. 35a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z.2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§1. Powiat Średzki przystępuje  do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd".

§2. Do realizacji programu ,,Aktywny Samorząd" wyznacza  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Powiatem Średzkim dotyczącego realizacji ww. programu.

§3.Udziela upoważnienia Pani Bernadecie Staszak - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, legitymującej się dow. osob. Nr ANZ 286352 do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń  woli w zakresie realizacji programu ,,Aktywny Samorząd", w tym do podpisania umowy, składania wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków oraz do rozliczania programu, a także do składania niezbędnych oświadczeń związanych z wdrożeniem i realizacją ww. programu.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 208/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 czerwca 2012 roku

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uruchomił  pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd". Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających prawidłowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
Przystąpienie przez Powiat Średzki do realizacji programu „Aktywny Samorząd" umożliwi niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu korzystanie z form wsparcia przewidzianych w programie. Cele programu ,,Aktywny Samorząd" uzupełnią działania ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (22/06/2012 08:46:14)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (22/06/2012 08:51:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (22/06/2012 08:51:42)
Lista wiadomości