Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 177/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2012 r.
 

Uchwała Nr 177/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat do zimnych napojów.

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011  roku o działalności lecznicze ( Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zmianami) oraz § 1, ust.2 Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie Coca - Cola HBC Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie 1 m2 powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat typu Vending do sprzedaży zimnych napojów na okres od dnia 6.04.2012 roku do dnia 5.04.2015 roku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 177/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat do zimnych napojów.

             W dniu 20 marca 2012 roku  Dyrektor SP ZOZ w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem Firmie Coca - Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1 m2  powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat typu Vending do sprzedaży zimnych napojów na okres 3 lat.
Zgodnie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 ze zmianami) oraz § 1, ust.2 Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził zgodę na przedmiotowy najem.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (29/03/2012 13:51:43)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (29/03/2012 13:52:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (29/03/2012 13:52:26)
Lista wiadomości