Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 159/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r.
 

Uchwała Nr 159/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 stycznia 2012 roku

w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Iwony Rutkowskiej - Krause do składania oświadczeń woli w imieniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Cofa upoważnienie Pani Iwonie Rutkowskiej - Krause - Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, udzielone uchwałą Nr 43/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 kwietnia 2003 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 159/2012
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 stycznia 2012 roku

w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Iwony Rutkowskiej - Krause do składania oświadczeń woli w imieniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

W związku z udzieleniem przez Starostę Średzkiego w dniu 17 stycznia 2012 roku Pani Iwony Rutkowskiej - Krause upoważnienia do udzielania zamówień w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - upoważnienie udzielone przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 43/2003 z dnia 18 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Pani Iwony Rutkowskiej - Krause do składania oświadczeń woli w imieniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. stało się bezprzedmiotowe. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (25/01/2012 11:42:12)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (25/01/2012 11:42:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (25/01/2012 11:42:23)
Lista wiadomości