Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 289/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną". Uchwała Nr 288/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. działek ozn. nr 2001/6 i nr 2002/1, na których zlokalizowane są studnie głębinowe. Uchwała Nr 287 /2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 286/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. powierzchni użytkowej szpitala i powierzchni ogrodzenia szpitala. Uchwała Nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 r. Uchwała Nr 284/A/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 284/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie. Uchwała Nr 283/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Uchwała Nr 282/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2013. Uchwała Nr 280/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja". Uchwała Nr 279/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr 278/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 277/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2012 rok Uchwała Nr 276/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na obsłudze przewozu międzybrzegowego przez rzekę Wartę osób, ładunków i pojazdów, promem z napędem górnolinowym lub łodzią. Uchwała Nr 275/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliw i oleju napędowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 274/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr 273/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uchwała Nr 272/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pokoju w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała nr 271/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2013 r. Uchwała Nr 270/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025. Uchwała Nr 269/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie oddania w dzierżawę działki ozn. nr ewid. 3095/4 położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Łąkowej. Uchwała Nr 268/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych Uchwała Nr 267/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych. Uchwała Nr 266/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. Uchwała Nr 265/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr 264/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie formy zbycia działki położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 263/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 262/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie. Uchwała Nr 261/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną". Uchwała Nr 260/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 259/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wyboru oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 914.782,00 zł. Uchwała Nr 258/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem mieszkania znajdującego się przy budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 257/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pokoju w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 256/ 2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2013 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Uchwała Nr 255/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie Uchwała Nr 254/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr 253/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2012 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 252/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2013 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 251/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 październiak 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2012 roku długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr 250/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie. Uchwała Nr 249/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 248/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 247/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012. Uchwała Nr 246/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną". Uchwała Nr 245/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 244/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr 243/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 242/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową w Środzie Wlkp. uczestników festiwalu muzycznego MESKALINA BLUES FESTIVAL w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 241/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową w Środzie Wlkp. uczestników harcerskiego „Rajdu z przygodą", organizowanego przez Hufiec ZHP w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 240/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Środzie Wielkopolskiej, ul. Żwirki i Wigury 10. Uchwała Nr 239/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2012. Uchwała Nr 238/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie. Uchwała Nr 237/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Wiosny Ludów, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3724P Od drogi powiatowej Nr3723P do drogi powiatowej Nr 3719 P. Uchwała Nr 236/2012 Zarządu Powiatu średzkiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Wałową, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej Nr 432. Uchwała Nr 235/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Szpitalną (część), na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3724P Od drogi powiatowej Nr 3723P do drogi powiatowej Nr 3719P. Uchwała Nr 234/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Limanowskiego, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej Nr 432. Uchwała Nr 233/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Kegla, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3724P Od drogi powiatowej Nr3723P do drogi powiatowej Nr 3719 P. Uchwała Nr 232/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Jażdżewskiego, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3719P Od drogi powiatowej Nr 2410P do drogi wojewódzkiej Nr 432 Uchwała Nr 231/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi gminnej odcinek drogi-ulicę Dolną, na terenie miasta Środa Wielkopolska będącej w ciągu drogi powiatowej Nr 3720P Od drogi krajowej Nr 11 do drogi powiatowej Nr 3719P. Uchwała Nr 230/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 wrzesnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi gminnej ulicy Poselskiej na terenie miasta Środa Wielkopolska kategorii drogi gminnej. Uchwała Nr 229/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi gminnej ulicy Prądzyńskiego na terenie miasta Środa Wielkopolska kategorii drogi gminnej. Uchwała Nr 228/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Garby na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 26. Uchwała Nr 227/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Krzykosy na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 502/4. Uchwała Nr 226/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Krzykosy na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 502/5. Uchwała Nr 225/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Murzynowo Leśne na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 241/1. Uchwała Nr 224/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Murzynowo Leśne na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 241/1. Uchwała Nr 223/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej i Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 222/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2012 roku. Uchwała Nr 221/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała Nr 220/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży wiaty przeznaczonej do rozbiórki znajdującej się na terenie dawnego Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie. Uchwała Nr 219/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała nr 218/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn."Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności podziałów nieruchomości." Uchwała Nr 217/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2011" Uchwała Nr 216/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalno - Instrumentalnego Osób Niepełnosprawnych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 215/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie mapy powiatu średzkiego z 1798 r. Uchwała Nr 214/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uchwała Nr 213/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012 Uchwała Nr 212/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 211/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na doprowadzenie paliwa gazowego do kotłowni na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 10. Uchwała Nr 210/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku". Uchwała Nr 209/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczeń w internacie. Uchwała Nr 208/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd". Uchwała Nr 207/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 206/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 205/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 204/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 203/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. za 2011 rok. Uchwała Nr 202/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uchwała Nr 201/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2012 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 200/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała nr 199/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie oddania w uzyczenie sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publiucznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 198/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 197/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 196/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w budynku internatu. Uchwała Nr 195/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr 194/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 193/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 roku". Uchwała Nr 192/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podział nieruchomości. Uchwała Nr 191/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 maja 2012 roku. w sprawie formy i warunków trzeciego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 190/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego będącego własnością Powiatu Średzkiego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 189/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie garażu znajdującego się przy szkole. Uchwała Nr 188/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 187/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia Prezesowi Zarządu spółki Powiatowe Centrum Rozwoju sp. z o.o. w Środzie Wlkp. wynagrodzenia miesięcznego. Uchwała Nr 186/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego Średzkiemu Towarzystwu Fotograficznemu w Środzie Wlkp Uchwała Nr 185/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. za 2011 rok. Uchwała Nr 184/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2011 rok. Uchwała Nr 183/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 182/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 181/ 2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r. Uchwała Nr 180/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczeń w internacie. Uchwała Nr 179/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 178/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2012 r. Uchwała Nr 177/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat do zimnych napojów. Uchwała Nr 176/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2012 r. Uchwała Nr 175/2012 Zarzadu Powiatu Średzkiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 174/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie mieszkania znajdującego się w budynku szkoły. Uchwała Nr 173/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informację o stanie mienia Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 172/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2012. Uchwała Nr 171/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 147/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012. Uchwała Nr 170/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną". Uchwała Nr 169/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów odwiertu Radlin 65 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Klęka ". Uchwała Nr 168/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert. Uchwała Nr 167/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr 166/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 165/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego stanowiących środki trwałe Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 164/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie: ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim. Uchwała Nr 163/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 162/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie formy i warunków drugiego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 161/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. Uchwała Nr 160/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Marii Bochyńskiej do składania oświadczeń woli w imieniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 159/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Iwony Rutkowskiej - Krause do składania oświadczeń woli w imieniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 158/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2012. Uchwała Nr 157/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przebudowanych dróg powiatowych. Uchwała Nr 156/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.