Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zmiana:

 

Uchwała Nr 154/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych.

Na podstawie art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu  uchwala, co następuje:

§ 1. Określa i wprowadza zasady korzystania ze służbowych kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego, inspekcjach i strażach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 154/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych.

Zgodnie z art. 247 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości i gospodarności dokonywania wydatków.

Biorąc pod uwagę powyższe zachodzi konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 154/2011 Zarządu
Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zasady korzystania ze służbowych kart płatniczych

§ 1

1. Niniejsze zasady zwane dalej „Zasadami" określą zasady, sposób i tryb przyznawania
i korzystania ze służbowych kart płatniczych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., jednostkach organizacyjnych powiatu, inspekcjach i strażach.

2. Ilekroć jest mowa o :

 • a) służbowej karcie płatniczej - należy rozumieć elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez bank lub instytucje finansową, stanowiący podstawowe narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • b) jednostce organizacyjnej powiatu - oznacza to :

- Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

- Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie

- Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

- Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.

- Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie Wlkp.

- Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

- Powiatową Bibliotekę Publiczną w Środzie Wlkp.

- Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo-Turystyczny w Środzie Wlkp.

- Publiczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą - Ognisko Wychowawcze
w Szlachcinie

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

 • c) strażach - oznacza to Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
  w Środzie Wlkp.,
 • d) inspekcjach - oznacza to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  w Środzie Wlkp.,
 • e) kierowniku jednostki - oznacza to kierownika jednostki organizacyjnej, inspekcji
  i straży,
 • f) użytkowniku - oznacza to pracownika, który posługuje się służbową kartą płatniczą,
 • g) operacjach finansowych - oznacza to wypłatę gotówki lub dokonywanie płatności służbową kartą płatniczą.

§ 2

1. Służbowa karta płatnicza może być przyznana pracownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, inspekcji i straży zwanych dalej „jednostką" - nie pozostającemu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

2. Przyznanie służbowej karty płatniczej każdorazowo wynika z istotnych potrzeb uzasadnionych charakterem obowiązków służbowych.

3. Osoby uprawnione do korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz wysokość miesięcznego i dziennego limitu dokonywania płatności kartą w punktach handlowo - usługowych, a także wypłaty gotówki w bankomatach i placówkach banków oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie wskazuje kierownik jednostki.

4. Służbową kartę płatniczą przyznaje się na czas określony.

5. Ustanie stosunku pracy oraz zmiana wykonywanych obowiązków związana z ustaniem potrzeb, dla których przyznano służbową kartę płatniczą, powoduje obowiązek niezwłocznego zwrotu tej karty - kierownikowi jednostki.

6. Ewidencję służbowych kart płatniczych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad prowadzi pracownik, który w zakresie czynności ma przypisane wykonywanie tych czynności.

§ 3

 1. Za pomocą służbowej karty płatniczej można dokonywać wyłącznie operacji finansowych związanych z wydatkami jednostki.
 2. Służbowa karta płatnicza może być wykorzystywana jedynie przez użytkownika.
 3. Użytkownikowi zabrania się udostępniania karty i numeru PIN innym osobom.
 4. Użytkownik, który otrzymał kartę płatniczą, ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za transakcje realizowane przy użyciu karty.
 5. W przypadku utraty karty użytkownik ma obowiązek niezwłocznie dokonać jej blokady i powiadomić na piśmie kierownika jednostki o okolicznościach utraty karty.
  W przeciwnym wypadku strata, którą poniósł pracodawca z tytułu utraty służbowej karty płatniczej obciążać będzie użytkownika. Kierownik jednostki może z własnej inicjatywy cofnąć użytkownikowi uprawnienie do służbowej karty płatniczej.
 6. Użytkownik dokonuje operacji finansowych w ramach posiadanego upoważnienia lub na polecenie osoby upoważnionej.

§ 4

1. Podstawą korzystania z karty płatniczej jest umowa zawarta z jej użytkownikiem.

2. Umowa powinna zawierać :

 • a) okres, na jaki jest przyznawana służbowa karta płatnicza;
 • b) dzienny i miesięczny limit wydatków dla danej karty;
 • c) zakres upoważnienia do zaciągania zobowiązań, w tym rodzaj dozwolonych operacji finansowych;
 • d) tryb postępowania w przypadku naruszenia zasad korzystania z karty;
 • e) pouczenie o odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie służbowej karty płatniczej, w szczególności za stratę powstałą z tego tytułu;
 • f) zobowiązanie użytkownika do przestrzegania niniejszych Zasad oraz do przestrzegania bankowego regulaminu dotyczącego korzystania z kart płatniczych.

3. Wraz z zawarciem umowy użytkownik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie
z wynagrodzenia należności z tytułu nieprawidłowego korzystania ze służbowej karty płatniczej.

4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad.

§ 5

 1. Wypłatę gotówki przy użyciu służbowej karty płatniczej można realizować w przypadku braku możliwości dokonania operacji bezgotówkowej (przelew lub zapłata kartą płatniczą).
 2. Niewykorzystana  kwota   wypłaconej   gotówki   podlega  niezwłocznemu   zwrotowi   na rachunek bankowy jednostki.

§ 6

1. Użytkownicy mogą dokonywać płatności kartą za :

 • a) zakup biletów w przypadku wyjazdu na delegacje krajowe i zagraniczne,
 • b) rezerwacje hoteli w przypadku wyjazdu na delegacje krajowe i zagraniczne,   
 • c) usługi   gastronomiczne   związane   z   promocją  i   wyjazdami   na   delegacje   krajowe
  i zagraniczne,
 • d) zakup paliwa do samochodów służbowych,
 • e) kosmetyki samochodowe,
 • f) opłaty za autostrady,
 • g) opłaty parkingowe,
 • h) opłaty za korzystanie z myjni samochodowej,
 • i) opłaty za naprawę samochodu w przypadku awarii,
 • j) drobne zakupy towarów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki,
 • k) inne wydatki za każdorazową zgodą kierownika jednostki.

2. W przypadku dokonania płatności/zakupów innych, niż wymienione w ust. l, użytkownik zostaje obciążony równowartością dokonanych zakupów łącznie ze wszystkimi opłatami bankowymi.

 • 3. W wypadku niezwrócenia przez użytkownika wartości dokonanych zakupów, o których mowaw ust. 2, należność jest potrącana z jego wynagrodzenia.

§ 7

1. Każdą operację finansową dokonaną za pomocą służbowej karty płatniczej użytkownik dokumentuje wydrukiem, fakturą, rachunkiem lub innym równoważnym dowodem księgowym.

2. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego opisania dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie operacji finansowej za pomocą karty, w sposób umożliwiający ustalenie charakteru, okoliczności i celu dokonania wydatku oraz jego związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

§ 8

1. Dowody księgowe dokumentujące operacje finansowe przy użyciu służbowej karty płatniczej, opisane w sposób określony w § 7 z adnotacją „Opłacono kartą płatniczą Nr ..." - użytkownik jest obowiązany przedłożyć głównemu księgowemu jednostki, niezwłocznie po dokonaniu operacji finansowej, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dokonania wydatku.

2. Jeśli operacji finansowej dokonano w czasie podróży służbowej, termin ten liczony jest od dnia jej zakończenia.

§ 9

 • 1. Jeżeli związek dokonanej operacji finansowej z wykonywaniem obowiązków służbowych nie zostanie udowodniony - główny księgowy jednostki zawiadamia o tym niezwłocznie kierownika jednostki, który podejmuje decyzję o naruszeniu bądź nie naruszeniu niniejszych zasad.

O stwierdzonym naruszeniu zasad kierownik jednostki zawiadamia użytkownika.

Załączniki do zasad korzystania ze słuzbowych kart płatniczych:
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (12/01/2012 14:20:06)
 • publikację informacji: Karolina Drożak (12/01/2012 14:20:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Manuela Zimowska (29/11/2017 12:09:07)
Lista wiadomości