Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 138/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2011 r.
 

Uchwała  Nr 138/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu w części budynku, znajdującego się w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) oraz § 2 uchwały Nr X/59/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża zgodę Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wlkp., zwanemu dalej „PUP", na wykonanie remontu w części budynku PUP, położonego na działce nr 501/46 w Środzie Wlkp., znajdującego się w trwałym zarządzie PUP, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wlkp.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 138/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 listopada  2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu w części budynku, znajdującego się w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

W dniu 18 października 2011 roku  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie prac remontowo - budowlanych w części budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., zwanego dalej PUP ,znajdującego się w trwałym zarządzie PUP, w zakresie niezbędnym do utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, określonym we wniosku o dofinansowanie w 2011r. kosztów utworzenia ww. Centrum, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Powiatu Średzkiego uchwałą Nr XI/67/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.  Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) oraz § 2 uchwały Nr X/59/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził zgodę na przedmiotowy remont, z zastrzeżeniem, że zmiany zaproponowane w budżecie Powiatu, w zakresie dot. PUP, zostaną zaakceptowane przez Radę Powiatu na sesji w dniu 22 listopada 2011 roku. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (23/11/2011 09:41:56)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (23/11/2011 09:42:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (23/11/2011 09:42:11)
Lista wiadomości