Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 127/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2011 r.
 

Uchwała Nr 127/2011
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 17 października 2011 roku

w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2012 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 3 ust. 3 uchwały Nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w związku z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 - ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa zadania ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 r.:

a) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
f) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 127/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 października 2011 roku

w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2012 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały Nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały określa zadania ze sfery zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 - ze zmianami), które w danym roku budżetowym mogą być zlecane podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione.  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (20/10/2011 12:51:59)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (20/10/2011 12:51:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/10/2011 14:42:38)
Lista wiadomości