Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 123/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2011 r.
 

Uchwała Nr 123/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie przekazania sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przekazać w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną" o wartości 717.704,05 zł, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Załączniki:
- załącznik - do pobrania
- załącznik - do pobrania

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 123/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie przekazania sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań Zarządu Powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu. W myśl ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego.W związku z realizacją przez Powiat Średzki projektu  pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną", zachodzi konieczność przekazania, zakupionego przez powiat sprzętu medycznego w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SPZOZ w Środzie Wlkp. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (04/10/2011 08:05:55)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/10/2011 08:05:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (04/10/2011 09:20:25)
Lista wiadomości