Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 122/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2011 r.
 

Uchwała Nr 122/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 września 2011 roku

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 i art. 48 ust.2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zmianami), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia wszcząć czynności mające na celu udzielenie zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego, zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. (zwany dalej Zarządem Dróg)  , w okresie od 01.11.2011 r. do 15.04.2012 r.

§ 2. 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania usług określonych w § 1 powierza Zarządowi Dróg w imieniu, którego działać będzie Pan Krzysztof Bąkowski - Dyrektor. Powierzenie opisane wyżej nie obejmuje zawarcia i podpisania umowy z wybranym przez Zarząd Dróg Wykonawcą.

2. Zobowiązuje Pana Krzysztofa Bąkowskiego - Dyrektora do wykonania powierzonego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zmianami).

§ 3. 1. Na sfinansowanie zamówienia określonego w § 1 przeznacza się kwotę brutto 508.900  zł,  w tym  w roku 2011 -  83.200 złotych.

2. Płatnikiem należności za wykonane usług, o których mowa w § 1 będzie Zarząd Dróg.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 122/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 września 2011 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - jednostka powołana do realizacji zadań na drogach powiatowych powiatu średzkiego, wynikających z ustawy o drogach publicznych - wystąpił do Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w § 1 niniejszej uchwały. Korzystając z upoważnień zawartych w § 3 uchwały Nr III/14/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2025,  Zarząd Powiatu może zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (04/10/2011 07:54:51)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/10/2011 07:54:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (04/10/2011 07:54:51)
Lista wiadomości