Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 119/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2011 r.
 

Uchwała Nr 119/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 września 2011 roku

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia wszcząć czynności mające na celu udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw i olejów napędowych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. (zwanego dalej Zarządem Dróg) w okresie od 11.10.2011 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania dostawy określonej w § 1 powierza Zarządowi Dróg, w imieniu którego działać będzie Pan Krzysztof Bąkowski - Dyrektor.
Powierzenie opisane wyżej nie obejmuje zawarcia i podpisania umowy z wybranym przez Zarząd Dróg Wykonawcą.

2. Zobowiązuje Pana Krzysztofa Bąkowskiego - Dyrektora do wykonania powierzonego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zmianami).

§ 3. 1. Na sfinansowanie zamówienia określonego w § 1 przeznaczy się kwotę brutto 152.632,98 zł, w tym w roku 2011 - 29.880,79 zł, a w roku 2012 - 122.752,19 złotych.

2. Płatnikiem należności za dostawę, o której mowa w § 1 będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 119/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 września 2011 roku

 

Pan Krzysztof Bąkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - jednostki powołanej do realizacji zadań na drogach powiatowych powiatu średzkiego, wynikających z ustawy o drogach publicznych - wystąpił  do Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w § 1 niniejszej uchwały.
Korzystając z upoważnień zawartych w § 3 uchwały Nr III/14/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011-2025, Zarząd Powiatu może zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (27/09/2011 11:46:28)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (27/09/2011 13:27:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (27/09/2011 13:27:33)
Lista wiadomości