Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 113/ 2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2011 r.
 

Uchwała Nr 113/ 2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 września 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 8 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr XXIX/140/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego i należących do niego osób prawnych, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych  znajdujących się w powiatowym zasobie nieruchomości oraz lokali, dla których wynajmującym są powiatowe jednostki organizacyjne oraz osoby prawne należące do Powiatu Średzkiego, wprowadza się następujące zmiany:

- dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Dla lokali mieszkalnych znajdujących się w powiatowym zasobie nieruchomości oraz lokali, dla których wynajmującym są powiatowe jednostki organizacyjne oraz osoby prawne należące do Powiatu Średzkiego, ustala się stawkę czynszu w wysokości:  4,14 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wynajęcia przez:

- Zespół Szkól Rolniczych w Środzie Wlkp.,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie,
- Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.,
- Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.

lokalu mieszkalnego osobie nie będącej pracownikiem ww. jednostek / z wyłączeniem emerytów wynajmujących obecnie lokal mieszkalny/ stawka czynszu wynosi 7 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej."

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/09/2011 08:50:50)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/09/2011 08:51:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/09/2011 08:51:06)
Lista wiadomości