Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 104/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 sierpnia 2011 r.
                                                                                               

Uchwała Nr 104/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 2 sierpnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 211, 212, 222 ust. 4, 235, 236, 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok, zmienioną uchwałą nr 31/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r., uchwałą nr VI/33/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą nr 70/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2011 r., uchwałą nr 71/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2011 r., uchwałą nr VII/45/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 r., uchwałą nr VIII/48/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r., uchwałą nr X/58/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2011 r.,    wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1

zwiększa się dochody budżetu powiatu

o kwotę                                                                    619.921,-
do kwoty                                                                                       49.234.838,-

 • - zwiększa się dochody bieżące

o kwotę                                                             619.921,-
do kwoty                                                                              38.147.441,-

2. w § 1 ust. 2 pkt 1)

zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

o kwotę                                                                     26.921,-
do kwoty                                                                                         6.262.738,-

3. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu: „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

w wysokości                                                                                      593.000,-

zgodnie z załącznikiem nr 20 a". 4. w § 2 ust. 1

zwiększa się wydatki budżetu powiatu

o kwotę                                                                    619.921,-
do kwoty                                                                                       52.250.706,-

zwiększa się wydatki bieżące

o kwotę         619.921,
-do kwoty       38.101.232,-

5. w § 2 ust. 2 pkt 1)

zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

o kwotę                                                                    26.921,-
do kwoty                                                                                        6.262.738,-

6. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu: „wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

w wysokości                                                                                      593.000,-

zgodnie z załącznikiem nr 20 b".

7. w § 8 dokonuje się podziału rezerwy

 określonej w ust. 2 lit. a)

na kwotę                                                                                     13.600,-
po dokonaniu podziału kwota rezerwy wynosi                                   268.961,-

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5a, 5b, 20a, 20b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta Średzki
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Załączniki do uchwały:
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 3a - do pobrania
- załącznik nr 3b - do pobrania
- załącznik nr 4a - do pobrania
- załącznik nr 4b - do pobrania

Uzasadnienie
do uchwały nr 104/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 2 sierpnia 2011 r.

 • I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 619.921,-.

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

 • Ø 71015 - o kwotę 2.500,- z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń archiwum. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB. I-4.3111-228/11 z dnia 28 lipca 2011 r.
 • Ø 85334 - o kwotę 24.421,- z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty - na pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki -zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia
  9 listopada 2000 roku o repatriacji. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-5.3111-34/11 z dnia 14 lipca 2011 r.

Odpowiednich zwiększeń dokonuje się również po stronie wydatków.

2. zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w rozdziale 60078 o kwotę 593.000,-
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Popowodziowy remont dróg powiatowych uszkodzonych w 2011 r. w miejscowościach: droga nr 3671P  - Garby i Sulęcin, droga nr 3739P - Wolica Kozia, droga nr 3670P - Nietrzanowo, droga nr 3735P - Potachy i Młodzikowice, Młodzikowo, droga nr 3676P - Sulęcinek". Środki wprowadzono do budżetu na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - pismo znak BUSKŻ-I-5901-31-5/11 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przekazania dotacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.   

II. Poza ww zwiększeniami planu dochodów i wydatków, w planie wydatków dokonuje się:

 • 1. w rozdziale 75818 § 4810 podziału rezerwy celowej „na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych" w kwocie 13.600,-. O wskazaną kwotę zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w rozdziale 85410 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierownika internatu.
 • 2. przeniesień środków między:
 • Ø rozdziałami i paragrafami w Zarządzie Dróg Powiatowych, celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań remontowych finansowanych z dotacji z budżetu państwa,
 • Ø paragrafami w ramach rozdziału w Starostwie Powiatowym.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (09/08/2011 14:13:28)
 • publikację informacji: Karolina Drożak (09/08/2011 14:13:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (09/08/2011 14:13:44)
Lista wiadomości