Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 88/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 czerwca 2011 r.
 

Uchwała Nr 88/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zawarciem, 23 maja 2011 r. przez Powiat Średzki z Przedsiębiorstwem Budowlano - Handlowym Stanisław Hadrzyński z Kotlina umowy na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej", upoważnia i zobowiązuje Pana Tomasza Fludrę, Inspektora w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., do prowadzenia spraw związanych z realizacją ww. umowy, w tym w szczególności do:

  • nadzoru nad prawidłowym i terminowym jej przebiegiem oraz terminowym rozliczeniem ww. zadania,
  • dokonania protokolarnego, końcowego odbioru wykonania zadania opisanego w ww. umowie i podpisania przedmiotowego protokołu,
  • sprawdzania i zatwierdzania faktur wystawianych przez pełniących nadzór inwestorski nad realizacją ww. zadania,

z wyłączeniem składania oświadczeń woli, mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.

 

§ 2. Upoważnia Pana Czesława Guzewskiego, Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej do bieżącego załatwiania spraw, wynikających z zadań określonych w § 1, podczas nieobecności Pana Tomasz Fludry.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
Uchwała Nr 88/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej

 

W uchwale Nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok przyjęto do realizacji w 2011 roku zadanie „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej".
Zarząd Powiatu, 9 lutego 2011 roku (uchwała Nr 33/2011) podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty termomodernizacyjne budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrany został wykonawca, z którym została podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu uznał, że celowym jest podjęcie niniejszej uchwały w celu zapewnienia wykonywania przez Zarząd Powiatu nadzoru nad właściwym przebiegiem tej inwestycji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (10/06/2011 08:50:05)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (10/06/2011 08:50:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (10/06/2011 08:50:17)
Lista wiadomości