Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 44/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 r.

 

Uchwała Nr 44/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie nadania Średzkiej Kolei Dojazdowej nazwy „Średzka Kolej Powiatowa".

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia nadać Średzkiej Kolei Dojazdowej w Środzie Wlkp., przejętej przez Powiat Średzki od PKP S.A. Dyrekcji Kolei Dojazdowych w Warszawie na podstawie umowy przekazania z dnia 22 maja 2002 r. oraz od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z dnia 16 listopada 2010 r., nazwę „Średzka Kolej Powiatowa".

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 60/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie używania w celach promocyjnych nazwy „Powiatowa Kolej Wąskotorowa" na określenie Średzkiej Kolei Dojazdowej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 44/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie nadania Średzkiej Kolei Dojazdowej nazwy „Średzka Kolej Powiatowa".

 

            Realizując postulaty mieszkańców powiatu średzkiego, a w szczególności miłośników Średzkiej Kolei Dojazdowej, dotyczące powrotu do nazwy historycznej tej kolei tj. Średzka Kolej Powiatowa, Zarząd Powiatu postanowił podjąć przedmiotową uchwałę.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (28/02/2011 15:46:56)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (28/02/2011 15:53:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (28/02/2011 15:53:00)
Lista wiadomości