Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 42/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 r.
 

Uchwała Nr 42/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 346/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 września 2009 roku

 

Na podstawie art. 32 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz.651 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 346/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 września 2009r.w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego. wprowadza się następującą zmianę :

 -§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W przypadku wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. minimalna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych, wynosi  2,00 + VAT ."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (28/02/2011 15:40:27)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (28/02/2011 15:52:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (28/02/2011 15:52:26)
Lista wiadomości