Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 36/2011 r. Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2011 r.
 

Uchwała Nr 36/2011 r.
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 lutego 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  przez Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. sali z przeznaczeniem na gabinet profilaktyczny.

   

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI /136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. sali o powierzchni 15 m2 z przeznaczeniem na gabinet profilaktyczny na czas określony od dnia 20 lutego  2011 roku do dnia  31 grudnia 2013 roku.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI /136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                     

 

w.z. Starosty
/-/ mgr inż. Zdzisław Jędrzak
Wicestarosta

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr 36 /2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 lutego 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  przez Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. sali z przeznaczeniem na gabinet profilaktyczny.

             W dniu 31 stycznia  2011  roku  Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych w Środzie Wlkp., zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem sali z przeznaczeniem na gabinet profilaktyczny.
Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz § 4 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI /136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził w formie uchwały zgodę na przedmiotowy najem.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Zdzisław Jędrzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (15/02/2011 14:48:54)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (15/02/2011 14:49:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (15/02/2011 14:49:03)
Lista wiadomości