Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 30/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r.
 

Uchwała Nr 30/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 stycznia 2011 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Powiat Średzki przekazuje, nieodpłatnie, zwiększenie  wartości środka trwałego tj. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej  ul. Szkolna 2, przekazanej decyzją Zarządu Powiatu Średzkiego numer GN.70023-3/10 z dnia 05 lipca 2010 r., w  wysokości 99 046, 96 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 30/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 stycznia 2011 roku.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2

W związku z realizacją projektu pn. „ Zakup  i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", na który  Powiat Średzki  pozyskał  środki w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego, priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej, w zakupionym w ramach ww. projektu obiekcie, przekazanym w trwały zarząd PCPR w Środzie Wlkp. decyzją numer GN. 70023-3/10 z dnia 05 lipca 2010 r.,  zakończone zostały   roboty budowlano - instalacyjne. Prace adaptacyjne polegały na przystosowaniu do zadań Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy - sekcji PCPR, która świadczy usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Nakłady inwestycyjne  na przedmiotowy środek trwały wyniosły 95 200, 58 zł.  Wobec powyższego zakończona została realizacja wyżej opisanego projektu. Podjęcie  przedmiotowej uchwały jest więc uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (28/01/2011 12:08:31)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (28/01/2011 12:08:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (28/01/2011 12:08:40)
Lista wiadomości