Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 155/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2012 rok. Uchwała Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych Uchwała Nr 153/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała Nr 152/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przebudowanej drogi powiatowej. Uchwała Nr 151/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automaty na gorące i zimne napoje, przekąski oraz na wydzierżawienie 12 m2 gruntu. Uchwała Nr 150/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Uchwała Nr 149/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dominowo na lata 2011-2014" Uchwała Nr 148/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na 2012rok Uchwała Nr 147/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012. Uchwała Nr 146/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przebudowanej drogi powiatowej Uchwała Nr 145/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2011 rok. Uchwała Nr 144/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dwóch pomieszczeń znajdujących się w budynku internatu oraz wydzierżawienie części ściany budynku internatu przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 143/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl, będącej własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 142/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Wielkopolskie szkoły - szkołami z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała Nr 141/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Średzki" Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 140/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 139/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja". Uchwała Nr 138/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu w części budynku, znajdującego się w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 137/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2012 rok. Uchwała Nr 136/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2012 - 2025. Uchwała Nr 135/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 134/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu w części budynku gospodarczego, oraz wykonanie remontu dachów budynków i wiaty peronowej Średzkiej Kolei Powiatowej na stacji Środa Wlkp. Miasto., znajdujących się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Środa Wlkp., położonej w Kijewie, oznaczonej jako działki nr 41/11, 41/12. Uchwała Nr 132/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Środa Wlkp., położonej w Kijewie, oznaczonej jako działki nr 41/11, 41/12. Uchwała Nr 131/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. gabinetu lekarskiego. Uchwała Nr 130/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu nr POKL.07.02.01-30-098/11, pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 128/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2011 r. w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środzie Wlkp. stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 127/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które planuje się zlecić w 2012 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Uchwała Nr 126/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr 125/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 124/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie AGI Beata Ślebioda z siedzibą w Środzie Wlkp. 3 m2 powierzchni ogrodzenia szpitala w celu umieszczenia reklamy. Uchwała Nr 123/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przekazania sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 122/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego, zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 121/ 2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności i Planu pracy na 2011 rok Ośrodka Wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 120/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przebudowanych dróg powiatowych Uchwała Nr 119/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2011 r. Uchwała Nr 118/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 117/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej - ulicy Rabowickiej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2410P w Swarzędzu do wspólnej granicy działek 307/5 i 307/4 w m. Jasin wraz z łącznikiem do drogi krajowej nr 92, na terenie gminy Swarzędz. Uchwała nr 116/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - do załatwiania, w imieniu Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. spraw, o których mowa w art. 65 § 1 kpa, w zakresie dotyczącym działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała nr 115/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. Uchwała Nr 114/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pigłowicach gm. Zaniemyśl, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. Uchwała Nr 113/ 2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku. Uchwała Nr 112/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Kosynierów, będącej własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 750/7 - 750/11 wraz z udziałem wynoszącym po 1/13 części w prawie własności działki nr 750/12 o powierzchni 0,1279 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową. Uchwała Nr 111/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników imprezy Dni Powiatu Średzkiego 2011. Uchwała Nr 110/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonowania Średzkiej Kolei Powiatowej. Uchwała Nr 109/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2011 roku. Uchwała Nr 108/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części budynku gospodarczego usytuowanego na terenie Średzkiej Kolei Powiatowej oraz terenu przyległego do przedmiotowego budynku. Uchwała Nr 107/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części budynku gospodarczego usytuowanego na terenie Średzkiej Kolei Powiatowej. Uchwała Nr 106/2011 Zarządu powiatu Średzkiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2010" Uchwała Nr 105/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Uchwała Nr 104/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr 103/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Średzki" Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 102/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Jarocińskiego. Uchwała Nr 101/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Uchwała Nr 100/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 99/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Uchwała Nr 98/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Kosynierów, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 97/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr 96/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Średzkiej Kolei Powiatowej w ramach imprezy pn. „Pociągiem RETRO do Zaniemyśla". Uchwała Nr 95/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. za 2010 rok. Uchwała Nr 94/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Zbigniewa Pogorzelskiego, właściciela Zakładu Usługowego „PAWOK". Uchwała Nr 93/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku" Uchwała Nr 92/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 91/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Uchwała Nr 90/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 89/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 88/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 87/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku" Uchwała Nr 86/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 85/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej i ustalenia dodatku funkcyjnego. Uchwała Nr 84/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową w Środzie Wlkp. członków Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego podczas Sejmików Średzkich. Uchwała Nr 83/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie garażu znajdującego się przy szkole. Uchwała Nr 82/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Uchwała Nr 81/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy promocyjnej „Dzień Dziecka". Uchwała Nr 80/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 79/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r, w sprawie wszczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 78/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 77/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej". Uchwała Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 75/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Uchwała Nr 74/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 143/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2004 r. Uchwała Nr 73a/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 73/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała Nr 72/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 71/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr 69/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 68/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2010 rok. Uchwała Nr 67/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu. Uchwała Nr 66/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Ściśle mówiąc - NAUKA! Szansa dla wszystkich" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała Nr 65/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2011 r. Uchwała Nr 64/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2011 roku". Uchwała Nr 63/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.314.150,00 zł. Uchwała Nr 62/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 61/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Uchwała Nr 60/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uchwała Nr 59/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. oraz sprawozdanie roczne zwykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2010 rok. Uchwała Nr 58/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 57/2011 Zarzadu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 56/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie mieszkania znajdującego się w budynku szkoły. Uchwała Nr 55/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Aliny Matuszak do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 54/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani anety Kłopot-Warteckiej do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 53/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Emilii Ostrowskiej do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Marka Maciejewskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 51/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Stępień do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie Uchwała Nr 50/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Bernadety Staszak do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 49/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Romana Mędrek do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie. Uchwała Nr 48/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie upoważanienia Pana Marka Kostkę do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 47/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Bąkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 46/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 mraca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Biernata do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 45/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert. Uchwała Nr 44/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nadania Średzkiej Kolei Dojazdowej nazwy „Średzka Kolej Powiatowa". Uchwała Nr 43/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w powiatowym zasobie nieruchomości oraz lokali, dla których wynajmującym są powiatowej jednostki organizacyjne oraz osoby prawne należące do Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 42/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 346/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 września 2009 roku Uchwała Nr 41/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 19/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2011 Uchwała Nr 40/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali sportowej przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku i realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej". Uchwała Nr 38/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej Uchwała Nr 37/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 36/2011 r. Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. sali z przeznaczeniem na gabinet profilaktyczny. Uchwała Nr 35/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2011 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Uchwała Nr 33/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej" Uchwała Nr 32/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 31/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr 30/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2. Uchwała Nr 29/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskiwanego z wyrębu drzew na drogach powiatowych Powiatu Średzkiego stanowiącego własność Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 28/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2011. Uchwała Nr 27/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Uchwała Nr 26/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. Uchwała Nr 25/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Kijewie. Uchwała Nr 24/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Uchwała Nr 23/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Uchwała Nr 22/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 21/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia specjalisty ds. drogownictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 20/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia specjalisty ds. drogownictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania postanowień. Uchwała Nr 19/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2011 Uchwała Nr 17/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2011 rok.