Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 450/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r.

 

Uchwała Nr 450/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 lipca 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 211, 212, 222 ust. 4, 235, 236, 237, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 10 pkt 3 uchwały nr XXXVI/205/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/205/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok, zmienioną uchwałą nr XXXVII/207/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2010 roku, uchwałą nr 399/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2010 roku, uchwałą nr XXXVIII/211/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 roku, uchwałą nr 415/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku, uchwałą nr XXXIX/226/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, uchwałą nr 434/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą nr XLI/238/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.     w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 199.288,
do kwoty 45.370.795,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 199.288,-
do kwoty 35.507.594,-

2.     w § 1 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
o kwotę 38.000,-
do kwoty 6.262.380,-

3.     w § 1 ust. 2 pkt 3)
zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 156.900,-
do kwoty 159.900,-

4.     w § 1 ust. 2 pkt 9)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę 4.388,-
do kwoty 19.360,-

5.     w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 199.288,-
do kwoty 53.725.791,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 199.288,-
do kwoty 36.163.164,-

6.     w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
o kwotę 38.000,-
do kwoty 6.262.380,-

7.     w § 2 ust. 2 pkt 3)
zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 156.900,-
do kwoty 159.900,-

8. w § 2 ust. 2 pkt 9)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę 4.388,-
do kwoty 19.360,-

9. w § 11 dokonuje się podziału rezerwy
określonej w ust. 2)
na kwotę 68.638,-
po dokonaniu podziału kwota rezerwy wynosi 611.884,-
w tym:
- określoną lit. a)
na kwotę 68.638,-
po dokonaniu podziału kwota rezerwy wynosi 17.159,-

 

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5a, 5b, 7a, 7b, 24a, 24b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

w.z. STAROSTY
/-/ Jerzy Leporowski
Wicestarosta

 

Załączniki do uchwały:

 

 

Uzasadnienie
do uchwały 450/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 lipca 2010r.

 

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 199.288,- w tym w rozdziałach:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.000,-
Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem z dnia 15 czerwca 2010 r. nr GN.3021-10/10. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB. I-7.3011-225/10 z dnia 22 lipca 2010 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków. Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.

71035 Cmentarze 9.300,-
Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie powiatu - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2010 r. nr PS.I-9.3011-50/10. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011- 195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz porozumienia zawartego pomiędzy powiatem średzkim a Wojewodą Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2010 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków (rozdział 92195). Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1.528,-

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.860,-
W rozdziałach 85201 i 85218 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB. I-3.3011-202/10 z dnia 16 lipca 2010 r.
Odpowiednich zwiększeń w rozdziałach 85201 i 85218 dokonuje się również po stronie wydatków. Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie. 

85203 Ośrodki wsparcia 20.000,-
Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na remont budynku na poziomie piwnicy i pierwszego piętra Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wlkp. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB.I-7.3011-204/10 z dnia 21 lipca 2010 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków. Realizacja zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

85295 Pozostała działalność 147.600,-
Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki wprowadzono w związku z porozumieniem Nr 12/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., zawartym pomiędzy powiatem średzkim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - programy pn. „Wszystkie dzieci są nasze" (kwota 46.000,-) i „Akademia aktywnej rodziny" (kwota 101.600,-).
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
Realizacja zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4.000,-
Zwiekszenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na opłacenie składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2010 r. nr PS.I-9.3011-54/10. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB. I-3.3011-200/10 z dnia 15 lipca 2010 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków. Realizacja zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

2. Poza wskazanymi wyżej zmianami - w planie wydatków w rozdziale 75818 dokonuje się podziału rezerwy celowej „fundusz nagród dla nauczycieli" w kwocie 68.638,-.
O wskazaną kwotę zwiększa się plan finansowy:

 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - rozdział 85406 w kwocie 3.238,-
 • Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego - rozdział 85407 w kwocie 1.330,-
 • Liceum Ogólnokształcącego - rozdział 80120 w kwocie 12.260,-
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych - rozdział 80130 w kwocie 7.110,-
 • Zespołu Szkół Zawodowych - rozdział 80130 w kwocie 22.480,-
 • Zespołu Szkół Rolniczych - rozdział 80130 w kwocie 22.220,-

 

3.     W planie wydatków dokonuje się przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziałów w następujących jednostkach:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Starostwie Powiatowym.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Jerzy Leporowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (06/08/2010 07:35:21)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (06/08/2010 08:18:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (06/08/2010 08:59:23)
Lista wiadomości