Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 442/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2010 r.
 

Uchwała Nr 442/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 czerwca 2010 roku

 

w sprawie wyboru oferty na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 Uchwały Nr 418/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w ramach zadania pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V - Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego, Działanie 5.4 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty złożonej przez FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak z siedzibą Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp.  w cenie:  94.488,15 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 442/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 czerwca 2010 roku

18 maja 2010 r. Powiat Średzki ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w ramach zadania pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V - Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego, Działanie 5.4 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W przetargu wpłynęły trzy oferty. Zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena - 100%, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak z siedzibą Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp.  w cenie:  94.488,15 zł.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały Nr 418/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym przetargu dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (18/06/2010 09:27:35)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/06/2010 09:27:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (18/06/2010 09:27:46)
Lista wiadomości