Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 422/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 maja 2010 r.


Uchwała Nr  422/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6 maja 2010 r.

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

            § 1.   Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz działki niezabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów, zapisanej w księdze wieczystej KW 28577, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów:
- nr 750/7 o powierzchni 0,0979 ha,
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem w prawie własności działki nr 750/12 o powierzchni 0,1279 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową do wyżej wymienionej działki.

            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.


            § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta 
/-/Piotr Piekarski

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 422/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6 maja 2010 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

            W dniu 27 kwietnia 2010 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XXXIX/229/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 750/7, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem w prawie własności działki nr 750/12 o powierzchni 0,1279 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową do wyżej wymienionych działek. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (28/05/2010 11:35:21)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (28/05/2010 11:42:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (28/05/2010 11:48:37)
Lista wiadomości