Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 403/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2010 r.
 

Uchwała Nr 403/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), w związku z § 3 ust. 2 Uchwały Nr 395/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2010 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

     § 1. 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.031.432 zł, zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty złożonej przez

    Bank Gospodarstwa Krajowego
    Oddział w Poznaniu
    ul. Św. Marcin 58/64
    61-807 Poznań

w cenie:

  • oprocentowanie kredytu w skali roku  -  5,33% (wyliczone wg wzoru  WIBOR 3M na poziomie 3,63.% + 1,70% marża bankowa)
  • jednorazowa prowizja bankowa od kwoty udzielonego kredytu              -  0,00 %
  • inne opłaty i prowizje związane z udzielonym kredytem            - 0,00 PLN

      2. Do podpisania umowy z bankiem określonym w ust. 1 wyznacza Piotra Piekarskiego - Starostę Średzkiego oraz Jerzego Leporowskiego - Wicestarostę.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 403/2010
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

26 stycznia 2010 r. Powiat Średzki ogłosił przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.031.432 zł.
W przetargu wpłynęły trzy oferty. Zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert: cena - 100%, najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały Nr 395/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2010 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym przetargu dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (22/03/2010 10:44:46)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (22/03/2010 10:45:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (31/05/2010 10:34:59)
Lista wiadomości