Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 506/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr 505/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., w trybie przetargu nieograniczonego. Uchwała Nr 504/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII, Działanie 12.1. Uchwała Nr 503/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy „W poszukiwaniu Mikołaja". Uchwała Nr 502/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 501/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. gabinetu lekarskiego. Uchwała Nr 500/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Uchwała Nr 499/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2011 rok. Uchwała Nr 498/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025 Uchwała Nr 497/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2011 rok. Uchwała Nr 496/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 pąździernika 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 495/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Kijewie. Uchwała Nr 494/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 493/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Kosynierów, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 492/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2011 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Uchwała Nr 491/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 października 2010 r. Uchwała Nr 490/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr 489/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przekazania 4 szt. lamp typu IN - OMH na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 488/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2010 rok. Uchwała Nr 487/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach: Kijewo, Pętkowo, Strzeszki (gmina Środa Wlkp.). Uchwała Nr 486/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 485/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2011 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych. Uchwała Nr 484/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Pani Joanny Krzysztofiak-Bury - p.o. Dyrekotora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. Uchwała Nr 483/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Pani Joanny Krzysztofiak - Bury - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 482/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Pani Joanny Krzysztofiak-Bury, p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania postanowień. Uchwała Nr 481/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Pani Joanny Krzysztofiak - Bury - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego postanowień i zaświadczeń, w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie dotyczącym działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 480/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 479/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu gruntów rolnych położonych w Kijewie przeznaczonych do dzierżawy. Uchwała Nr 478/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Uchwała Nr 477/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego, zarządzanych przez ZDP w Środzie Wlkp., w okresie od 01.11.2010 r. do 15.04.2011 r. Uchwała Nr 476/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Jarocińskiego, o której mowa w uchwale Rady Powiatu Jarocińskiego Nr LII/275/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr 475/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się przy budynku sali gimnastycznej. Uchwała Nr 474/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2010 roku w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2010. Uchwała Nr 473/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr 472/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2010 roku. Uchwała Nr 471/2010 r. Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu Uchwała Nr 470/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 469/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr 468/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 332/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr 467/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uchwała Nr 466/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 465/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie przekazania przebudowanej drogi powiatowej nr 3765P relacji Zaniemyśl - Zwola na odcinku ul. Leśnej długości około 280 mb w zakresie jednostronnego chodnika. Uchwała Nr 464/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie, kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 463/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie, kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 462/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2466P Mosina - Żabno na terenie m. Mosina kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 461/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2402P Dopiewo - Stęszew na odcinku od skrzyżowania z DK Nr 5 do skrzyżowania z DP Nr 2501P - ul. Wojska Polskiego w m. Stęszew, Gm. Stęszew kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 460/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2501P - ul. Kościańska, ul. Rynek i ul. Poznańska w m. Stęszew, Gm. Stęszew kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 459/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2484P Łagiewniki - Rybitwy na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2147P w m. Łagiewniki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2482P w m. Latalice na terenie Gm. Pobiedziska kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 458/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2197P Kiszkowo - Łagiewniki na odcinku od granicy powiatu do m. Łagiewniki na terenie Gm. Pobiedziska kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 457/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2435P Swarzędz - Biskupice na odcinku ul. Kwaśniewskiego w m. Swarzędz Gm. Swarzędz kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 456/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2449P - od granicy Gm. Swarzędz do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2407P na terenie Gm. Swarzędz kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 455/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2503P - ul. Piaski i ul. Wrzesińska na odcinku od pl. Niezłomnych do ul. Cieszkowskiego w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 454/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2504P - ul. Jesionowa, Św. Marcin i ul. Grudzińskiego w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 453/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2505P - ul. Zamkowa w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 452/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2506P - ul. Strzelecka w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 451/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 2502P - ul. Dworcowa i ul. Kościuszki w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 450/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr 449/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Kosynierów, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 448/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010. Uchwała Nr 447/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie, na terenie miasta Śrem kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 446/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu gruntu przeznaczonego do dzierżawy, dotychczasowemu dzierżawcy w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony. Uchwała Nr 445/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 " Uchwała Nr 444/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. za 2009 rok. Uchwała Nr 443/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 442/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 440/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie nominowania do tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2009" Uchwała Nr 439/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Środa Wlkp. - Topolska IV. Uchwała Nr 438/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej Uchwała Nr 437/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010. Uchwała Nr 436/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4160P - ul. Farna w Śremie, na terenie miasta Śrem kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 435/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi Nr 4091P o przebiegu od Lipówki poprzez Brześnicę do granicy powiatu śremskiego oraz od granicy powiatu śremskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 437 Dolsk - Koszkowo, na terenie gminy Dolsk kategorii drogi powiatowej. Uchwała Nr 434/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr 433/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. w dniu 10 czerwca 2010 roku. Uchwała Nr 432/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika PODGiK w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością PODGiK ... Uchwała Nr 431/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosku i realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej". Uchwała Nr 430/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej i ustalenia dodatku funkcyjnego. Uchwała Nr 429/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej i ustalenia dodatku funkcyjnego. Uchwała Nr 428/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie i ustalenia dodatku funkcyjnego. Uchwała Nr 427/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej i ustalenia dodatku funkcyjnego. Uchwała Nr 426/2010 r. Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu. Uchwała Nr 425/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia specjalisty ds. drogownictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 424/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia specjalisty ds. drogownictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. do załatwiania spraw należących do zarządcy dróg ... Uchwała Nr 423/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie upoważnienia specjalisty ds. drogownictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu postanowień i zaświadczeń ... Uchwała Nr 422/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Uchwała Nr 421/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2009 rok. Uchwała Nr 420/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „(IC) Technika Twoją Przyszłością- zajęcia doskonalące kompetencje kluczowe uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwała Nr 419/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim". Uchwała Nr 418/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlano-instalacyjne w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 417/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 416/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp., Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp., Zespole Szkół Ekonomicznych im. J. Wójkiewicza w Łęknie, Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 415/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr 414/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego Uchwała Nr 413/2010 r. Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pokoju znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 412/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Uchwała Nr 411/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 410/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu. Uchwała Nr 409/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia i zobowiązania do współdziałania przy realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." Uchwała Nr 408/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 407/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2009 rok. Uchwała Nr 406/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego" przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 405/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2010 rok. Uchwała Nr 404/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia dla Ochotniczych Hufców Pracy Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy w Poznaniu. Uchwała Nr 403/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Uchwała Nr 402/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 383/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2010 Uchwała Nr 401/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Kosynierów, stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 400/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 143/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2004 r. Uchwała Nr 399/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok. Uchwała Nr 398/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 397/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 396/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 395/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2010 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Uchwała Nr 394/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2010. Uchwała Nr 393/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu. Uchwała NR 392/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. sali z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski. Uchwała Nr 391/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10. Uchwała Nr 390/2010 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2010 rok.