Wyszukiwarka:

Uchwała NR 376/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2009 r.
 

Uchwała NR 376/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI/136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się w budynku internatu na czas określony od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku
Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI/136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych  w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr 376/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2009 roku

             

      W dniu 15 grudnia 2009 roku Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem mieszkania znajdującego się w budynku internatu.
       Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI/136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził w formie uchwały zgodę na przedmiotowy najem.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (22/12/2009 13:52:32)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (22/12/2009 13:52:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (22/12/2009 13:53:40)
Lista wiadomości