Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 355/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 października 2009 r.
 

Uchwała Nr 355/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 października 2009 roku

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia Pana Marka Kostkę do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. w Środzie Wlkp., do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki,

                  2. Do udzielania zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 EURO wymagane jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i uzyskanie jego akceptacji przez Zarząd Powiatu.

§ 2. Pan Marek Kostka, p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. w Środzie Wlkp., zobowiązany jest do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, które winny funkcjonować w jednostce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 355/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 października 2009 roku

         Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.
Jednakże stosownie do dyspozycji ust. 2 ww. art., Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Z uwagi na powyższe Zarząd, korzystając z przysługującego uprawnienia podjął decyzję w przedmiotowej sprawie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/10/2009 13:16:45)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/10/2009 13:17:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/10/2009 13:18:23)
Lista wiadomości