Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 297/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2009 r.
 

Uchwała Nr 297/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
    

    § 1. Postanawia rozwiązać, na mocy porozumienia stron, z dniem 30 czerwca 2009 roku umowę o pracę z Panem Jerzym Helwigiem - Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Piotr PiekarskiUzasadnienie
do uchwały Nr 297/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.


Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) do zadań zarządu powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - Jerzy Helwig - zwrócił się w dniu 29 maja br. do Zarządu Powiatu z prośbą o rozwiązanie z nim umowy o pracę, za porozumieniem stron, z dniem 30 czerwca 2009 r.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br., pozytywnie rozpatrzył prośbę Pana Jerzego Helwiga.

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (18/06/2009 13:24:32)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (18/06/2009 13:25:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (25/06/2009 12:14:09)
Lista wiadomości