Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 291/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2009 r.

 

Uchwała Nr 291/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.

     Na podstawie art. 173 ust. 5, 184, 188 ust. 1 pkt 1, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XXIV/142/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok, uchwala się co następuje:

         § 1. W uchwale nr XXIV/142/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia  16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok, zmienioną uchwałą nr XXVI/152/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia  27 stycznia 2009 r., nr XXVII/154/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 marca 2009r.,  nr XXVIII/160/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009r., nr XXIX/170/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr 286/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                               6.952,-       
do kwoty                            38.586.193,-

2. w § 2 ust. 1
zwiększa się  dochody bieżące
o kwotę                             6.952,-
do kwoty                           33.184.084,-

3. w § 2 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                6.952,-
do kwoty                               5.363.282,-

4. w § 3
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                               6.952-    
do kwoty                           41.699.390,-

5. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące                          
o kwotę                             6.952,-    
do kwoty                         32.935.449,-

6.w § 4 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                             53.280,-      
do kwoty                           22.360.755,-

7. w § 4 ust. 1 pkt 2)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                 6.952,-    
do kwoty                                 5.363.282,-

8. w § 11
rozdysponowuje się rezerwę celową określoną w ust. 2
na kwotę                        53.280,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi      241.288,-
w tym:
określoną lit. f)
na kwotę                                 53.280,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi          150.073,-       

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załącznik nr 1, 2, 6a, 6b otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

Załączniki do uchwały (pliki pdf):

 

Uzasadnienie 
do uchwały nr 291/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2009 roku

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu o kwotę 6952,- zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, wynikającego z decyzji Starosty Średzkiego za przejętą nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak FB. I-8.3011-143/09 z dnia 22 maja 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.     

Ponadto w planie finansowym wydatków w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej  przeznaczonej na odprawy emerytalne dla nauczycieli na kwotę 53.280,-

O wskazaną kwotę zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Rolniczych w rozdziałach:

80110 Gimnazja  - o kwotę 11.138 zł,

80130 Szkoły zawodowe  - o kwotę 42.142 zł.

W planie wydatków - w planie finansowym Starostwa dokonuje się także przeniesienia między paragrafami w rozdziale 75045 Komisje poborowe.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (03/06/2009 09:40:20)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (03/06/2009 09:41:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (03/06/2009 09:43:15)
Lista wiadomości