Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 285/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 2009 r.
 

Uchwała Nr 285/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 maja 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 167/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) i art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr 167/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, wprowadza się następujące zmiany:

  • - w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wartość projektu, będącego załącznikiem do niniejszej uchwały wynosi:
- w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. - 1.833.625 złotych
- w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. - 1.571.887,70 złotych".

  • - w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Piotr Piekarski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 285/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 maja 2009 roku

zmieniającej Uchwałę Nr 167/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

            W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. opracował, zgodnie z warunkami umowy ramowej (POKL.06.01.03.- 30-030/08-00) Projektu systemowego „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ", zawartej w dniu 10 lipca 2008 r pomiędzy WUP w Poznaniu a Powiatem Średzkim, na okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2013 r. - wniosek o dofinansowanie realizacji ww. Projektu w roku 2009, będący odpowiedzią na przedmiotowy nabór. Całkowita wartość projektu realizowanego w 2009 roku wynosi:  1 571 887,70 zł. Źródłem finansowania ww. Projektu będzie wyłącznie przyznana przez WUP kwota dofinansowania w wysokości 1 571 887,70 zł, pochodząca ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji samorządu województwa. Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie objęcie wsparciem 284 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w ramach następujących instrumentów rynku pracy: staże, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, szkolenia oraz przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (22/05/2009 12:35:01)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (22/05/2009 12:35:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (22/05/2009 12:35:08)
Lista wiadomości