Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 277/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2009 r.
 

Uchwała Nr 277/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego  Zespołu Szkół Rolniczych Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. 1.Wyraża zgodę na zbycie przez Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, w drodze sprzedaży, niżej wymienionych składników mienia ruchomego:

 • - przyczep - 4 szt.
 • - orkanu - 1 szt.
 • - wag inwentarzowych - 2 szt.
 • - bron - 4 komplety
 • - barku do agregatu - 1 szt.
 • - mleczarki konnej - 1 szt.
 • - opryskiwacza polowego - 1 szt.
 • - przetrząsaczo - zgrabiarki - 1 szt.
 • - pługu podorywkowego - 1 szt.

2. Środki uzyskane ze sprzedaży  składników mienia określonych w ust.1 podlegają przekazaniu na rachunek dochodów Powiatu Średzkiego nr 12 1020 4160 0000 2702 0007 1936.

§ 2. 1. Upoważnia Pana Romana Matelę - Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie do wykonywania czynności związanych z dokonaniem sprzedaży mienia określonego w § 1 ust.1.

2. W skład Komisji przetargowej, która przeprowadzi przetarg na zbycie mienia określonego w § 1 ust. 1, winien wejść Pan Stefan Kominek - Radny Rady Powiatu Średzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Piotr Piekarski

Uzasadnienie
do uchwały Nr 277/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego Zespołu Szkół Rolniczych Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie, pismem z dnia 21 kwietnia 2009r., zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego o wyrażenie zgody na zbycie, w drodze przetargu, składników mienia ruchomego określonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Uzasadniając wniosek Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego podkreślił, że przedmiotowy sprzęt rolniczy jest zbędny i że jest to działanie wynikające z przyjętego planu restrukturyzacji Gospodarstwa. Przed sprzedażą zostanie on wyceniony przez rzeczoznawcę . Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (06/05/2009 14:04:19)
 • publikację informacji: Karolina Drożak (06/05/2009 14:04:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (06/05/2009 14:04:28)
Lista wiadomości