Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 273/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.


Uchwała Nr 273/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 kwietnia 2009 roku

            Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Upoważnia Pana Pawła Ludwiczaka - Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. do składania oświadczeń woli w imieniu  Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp., związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na zakup radiowozu specjalistycznego (ambulansu kryminalistycznego), do wartości 65 000 zł. brutto, z wyłączeniem zawarcia umowy.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mają być wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), do dnia 30 czerwca 2009 r.

§ 2.1.  Płatnikiem za realizację zamówienia określanego w § 1 ust. 1 będzie Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.

2.Dostawca zamówienia określonego wyżej wystawi fakturę na:

Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
NIP 786-14-93-746

3. Należność za zakupiony samochód zostanie przekazana przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. w terminie 14 dni od doręczenia do tut. Starostwa faktury. Do faktury należy dołączyć protokół odbioru samochodu. Faktura winna być opisana w zakresie merytorycznym oraz zgodności z warunkami zamówienia przez Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. i zawierać informację o trybie udzielania zamówienia publicznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (29/04/2009 12:11:07)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (29/04/2009 12:11:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (29/04/2009 12:11:18)
Lista wiadomości