Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 242/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2009 r.
 

UCHWAŁA NR 242/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. sali z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 ze zmianami) oraz § 4 ust.2, Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI /136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. sali o powierzchni 21,84 m2  z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski na czas określony do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI /136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

Starosta
/-/Piotr Piekarski

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr 242/2009
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 stycznia 2009 roku

             W dniu 29 grudnia 2008 roku Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz § 4 ust.2, Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, zmienionej uchwałą Nr XXI /136/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 roku,  Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził w formie uchwały zgodę na przedmiotowy najem.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (22/01/2009 08:26:12)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (22/01/2009 08:26:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (22/01/2009 08:26:41)
Lista wiadomości