Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 237/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku.


Uchwała Nr  237/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., Firmie Coca-Cola HBC  Polska Sp. z o.o. powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Vending.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze zmianami) oraz § 1, ust.2 Uchwały Nr XXX/149/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zmienionej uchwałami Nr XX/137/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku oraz Nr XXXIV/232/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., Firmie Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. 1 m2 powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Vending na okres 3 lat, począwszy od  dnia 6.04.2009 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej   w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/Piotr Piekarski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 237/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

          W dniu 16 września 2008 roku Dyrektor SP ZOZ w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem Firmie COCA -COLA HBC Polska Sp. z o.o. 1 m2 powierzchni użytkowej w budynku szpitala pod automat Vending.

Zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze zmianami) oraz § 1, ust.2 Uchwały Nr XXX/149/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zmienionej uchwałami Nr XX/137/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku oraz  Nr XXXIV/232/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził zgodę na przedmiotowy najem w formie uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (08/01/2009 08:38:54)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (08/01/2009 08:39:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (08/01/2009 08:39:11)
Lista wiadomości