Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 236/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku.
 

Uchwała Nr  236/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Firmie MEDI-PHARM pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 5, na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze zmianami) oraz § 1, ust.2 Uchwały Nr XXX/149/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zmienionej uchwałami Nr XX/137/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku oraz Nr XXXIV/232/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., Firmie MEDI -PHARM pomieszczeń o łącznej powierzchni 8,7 m2 , znajdujących się w lokalu użytkowym nr 5, na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2,  do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej   w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Starosta
/-/Piotr Piekarski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 236/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

          W dniu 12 grudnia 2008 roku Dyrektor SP ZOZ w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem Firmie MEDI -PHARM pomieszczeń o łącznej powierzchni 8,7 m2, znajdujących się na parterze budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2 , na okres 3 lat.

Zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz.89 ze zmianami) oraz § 1, ust.2 Uchwały Nr XXX/149/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zmienionej uchwałami Nr XX/137/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku oraz  Nr XXXIV/232/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził zgodę na przedmiotowy najem w formie uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (08/01/2009 08:29:35)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (08/01/2009 08:29:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (08/01/2009 08:29:48)
Lista wiadomości