Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 196/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2008 r.
 

Uchwała Nr 196/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

uchylająca uchwałę Nr 168/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 168/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 196/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

uchylająca uchwałę Nr 168/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.

            Zgodnie z art. 1, pkt 3 i 27, Ustawy z dnia 25 lipca 2008 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917), warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (29/08/2008 12:03:38)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (29/08/2008 12:03:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (29/08/2008 12:06:06)
Lista wiadomości