Wyszukiwarka:

Uchwała nr 190/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 lipca 2008 r.
 

Uchwała nr 190/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 lipca 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 32 ustawy z 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  W § 1 uchwały Nr 463/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, zmienionej uchwałami Nr 472/2006 Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2006 roku oraz Nr 125/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2007 roku, dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"§ 1.3. W przypadku ustalenia stawek w drodze rokowań stawki czynszu za 1 m2 mogą być niższe, jednak nie niższe niż 50% stawek określonych w § 1 ust."  

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2008 roku.

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (01/08/2008 10:47:08)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (01/08/2008 10:51:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (13/08/2008 08:40:05)
Lista wiadomości