Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 181/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2008 r.
 

Uchwała Nr 181/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania  w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji  projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 32 ust.1, art.33  oraz  art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale  Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania  w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1 Zatwierdza się i przystępuje do realizacji projektu systemowego pn. ,,Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania  7.1.2.Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

           2.Upoważnia się  Panią  Bernadetę   Staszak - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., legitymującą się dow. osob. Nr ANZ 286352 do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń  woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  , Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania 7.1.2 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie , w tym do:

  • 1) podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego
  • 2) zawarcia umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań wynikających zrealizacji umowy ramowej w okresie realizacji projektu, o którym mowa w ust.1,tj. w latach 2008-2013,
  • 3) składania corocznie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosków odofinansowanie realizacji projektu w latach 2009-2013 i zawierania stosownych aneksów w sprawie przyjęcia projektu do realizacji,
  • 4) finansowego rozliczania zawartej umowy oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu systemowego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. oraz Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/Piotr Piekarski
Starosta Średzki

Uzasadnienie
Uchwała Nr 181/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania  w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji  projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W dniu 18 marca 2008r. Uchwałą Nr 150/2008 Zarząd Powiatu Średzkiego upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn."Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" realizowanego  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  , Priorytet VII .Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pismem z dnia 04.06.2008r. Nr WUP XI/2/2/110-9132/21.15/08  skierowanym do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. poinformował o wymogach, jakie winny być zawarte w dokumencie upoważniającym Dyrektora PCPR do podejmowania czynności prawnych związanych z realizacją projektu. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w Uchwale Nr 150/2008  Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r..

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (02/07/2008 12:53:05)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (02/07/2008 12:53:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (02/07/2008 12:53:22)
Lista wiadomości