Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 159/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2008 r.
 

Uchwała Nr 159/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 15 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia  kandydata na stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 36a pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

§ 2. 1. W skład Komisji, o której mowa w § 1 wchodzą:

1. Jerzy Leporowski   -  przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji

2. Zbigniew Cichowlas  -  przedstawiciel organu prowadzącego

3. Jarosław Wawrzyniak  -   przedstawiciel organu prowadzącego

4. Ewelina Majchrzak -  przedstawiciel Kuratorium Oświaty

5. Maria Jedlińska-Pyssa   -  przedstawiciel Kuratorium Oświaty

6. Anna Krystkowiak  -   przedstawiciel Kuratorium Oświaty

7. Marianna Kubiak  - przedstawiciel rady pedagogicznej

8. Beata Wojciechowska  -  przedstawiciel rady pedagogicznej

9.  Eugenia Przybyłowicz   -  przedstawiciel rady rodziców

10. Rafał Eichler  -  przedstawiciel rady rodziców

11. Piotr Lepczyński   - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

2. Komisja określona w §1 działa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855).

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 159/2008
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 15 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia  kandydata na stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.

            Na podstawie  art. 36a pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową w następującym składzie:

a) po trzech przedstawicieli:

- organu prowadzącego szkołę lub placówkę

- organu sprawującego nadzór pedagogiczny

b) po dwóch przedstawicieli:

- rady pedagogicznej

- rady rodziców

c) po jednym przedstawicielu:

- zakładowych organizacji związkowych.

Z uwagi na fakt iż wymienione wyżej organy i organizacje podały dane swoich przedstawicieli oraz w związku ze złożeniem do 14 kwietnia 2008 r. ofert konkursowych przez kandydatów do konkursów, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (16/04/2008 09:10:12)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (16/04/2008 09:10:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (16/04/2008 09:10:23)
Lista wiadomości