Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 141/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2008 r.

 

Uchwała  Nr 141/2008 
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
 
z dnia 6 lutego 2008 roku

w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 37, 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207, poz. 2108), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zbyć w formie sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym lokal mieszkalny oznaczony nr 4, o powierzchni 32,31 m², znajdujący się w  budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3184/2 o powierzchni 0,0843 m2, ark. mapy 21, zapisanej w księdze wieczystej KW 31284, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynoszącym 0,1500 całości.

§  2.  Cenę wywoławczą ustala na kwotę 44 000 zł +7%VAT

wadium ustala na kwotę 4 400

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 3. Wadium winno być wniesione w pieniądzu i winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 12 marca 2008 roku.

§ 4. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 19 marca 2008 roku o godz. 900 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

UZASADNIENIE
do uchwały  Nr 141 /2008 
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 6 lutego 2008 roku

W dniu 14 listopada 2007 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego przeznaczył do sprzedaży lokal nr 4, znajdujący się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ul. Libelta 4, który pierwotnie stanowił lokal użytkowy. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy lokal został dostosowany do standardów samodzielnego lokalu mieszkalnego i po raz pierwszy przeznaczony został do sprzedaży jako lokal mieszkalny, Zarząd postanowił zbyć go w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (11/02/2008 12:09:38)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (11/02/2008 12:10:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (19/02/2008 13:11:14)
Lista wiadomości