Wyszukiwarka:

2007 rok

Lista wiadomości
Uchwała Nr 128/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok. Uchwała Nr 129/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 127/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 126/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie Uchwała Nr 125/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 124/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019. Uchwała Nr 123/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 122/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie gruntu w celu postawienia zbiornika na paliwo. Uchwała Nr 121/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie odstąpienia od sprzedaży lokalu użytkowego nr 8, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 120/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie zatrudniania nauczycieli emerytów oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 119/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4. Uchwała Nr 118/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 117/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 116/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok. Uchwała Nr 115/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok. Uchwała Nr 114/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2006 rok. Uchwała Nr 113/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała Nr 112/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 111/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wycofania upoważnienia dla Pani Barbary Lasoty. Uchwała Nr 110/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2008 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Uchwała Nr 109/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 108/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 107/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 października 2007 roku dot. upoważnienia p. R. Sobkowiaka do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 106/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 października 2007 roku dot. upoważnienia p. R. Mateli do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie. Uchwała Nr 105/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 października 2007 roku dot. realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. postępowań o udzielenie zamówień publicznych określonych w uchwale. Uchwała Nr 104/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 103/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania tych planów. Uchwała Nr 102 /2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania znajdującego się przy hali sportowej. Uchwała Nr 101 /2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie upoważnienia Pani Alicji Ratajczak do podpisania uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Libelta 4. Uchwała Nr 100/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w dniach 17 - 18 listopada 2007. Uchwała Nr 99/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2007 roku w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 - 2015. Uchwała Nr 98/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2007 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem zadaszonego, przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 97/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 96/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2007 roku w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników powiatowego festynu "Razem Bezpiecznie". Uchwała Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2007 r. Uchwała Nr 94/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 93/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 92/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp. Uchwała Nr 91/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej położonego w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej. Uchwała Nr 90/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Środzie Wlkp. przy ul Kórnickiej. Uchwała Nr 89/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 88/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego kategorii dróg powiatowych. Uchwała Nr 87/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 4157P - ul. Staszica w Śremie od km 0+620 do km 0+948,50. Uchwała Nr 86/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jarocin do kategorii dróg powiatowych. Uchwała Nr 85/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania wyposażenia na rzecz Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Uchwała Nr 84/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 82/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 81/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Wartą dla terenów położonych w obrębach Klęka i Komorze. Uchwała Nr 80/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 79/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 78/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za uczestnictwo w imprezie pn. "Pociągiem RETRO do Zaniemyśla". Uchwała Nr 77/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego Uchwała Nr 76/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10. Uchwała Nr 75/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 74/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Trzebisławkach gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 73/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 72/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 71/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SPZOZ w Środzie Wlkp.". Uchwała Nr 70/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego lub własność osób prawnych należących do niego. Uchwała Nr 69/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych nr 8 i nr 9 znajdujących się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp.przy ul.Czerwonego Krzyża 2 Uchwała Nr 68/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała Nr 67/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2007 roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo – Turystycznego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 66 /2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2007 roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 65/ 2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2007 roku, w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek dla SP ZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 64/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „NOWE PERSPEKTYWY” dla Działania 1.3 – przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych – w ramach SPO RZL 2004-20 Uchwała Nr 63/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2007 roku, w sprawie zatwierdzenia projektu „KROK DO KARIERY” dla Działania 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy – w ramach SPO RZL 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Uchwała Nr 62/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 61/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników imprezy Średzkie Sejmiki Kultury oraz dzieci specjalnej troski ze średzkich szkół. Uchwała Nr 60/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie wszczęcia czynności mających na celu udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji. Uchwała Nr 59/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Średzkiego do składu komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przejmowanego przez Powiat Średzki. Uchwała Nr 58/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie wyłączenia z umów użyczenia lokali użytkowych nr 8 i 9, znajdujących się na II piętrze budynku położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 2. Uchwała Nr 57/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 56/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie wyboru oferty na ubezpieczenie majątku Powiatu. Uchwała Nr 55/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie przyznania tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego 2006". Uchwała Nr 54/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 53/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 52/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 51/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie wyboru banku na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego. Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie nominowania do tytułu "Ambasador Powiatu Średzkiego" w 2006 roku. Uchwała Nr 49/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 48/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 47/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 46/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego. Uchwała Nr 45/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 44/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego. Uchwała Nr 43/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. w 2007 roku. Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.w 2007 roku. Uchwała Nr 41/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania na zaciągnięcie w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Uchwała Nr 40/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia trzecich przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp. Uchwała Nr 39/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego,położonej w Kijewie gm.Środa Wlkp. Uchwała Nr 38/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku zmieniającą uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 37/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pokoju w internacie. Uchwała Nr 36/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2006 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2006 r. SP ZOZ i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Uchwała Nr 35/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku powiatu średzkiego w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2009 r. Uchwała Nr 34 /2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr 30/2007 Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 33/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "PONOWNY START" dla działania 1.3 - przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Uchwała Nr 32/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert oraz złożone z własnej inicjatywy przez podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2007 roku. Uchwała Nr 30/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie przekazania zakończonej inwestycji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 29/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie składania wniosków przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziału Starostwa o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki. Uchwała Nr 28/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2007 rok. Uchwała Nr 27/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. mieszkania w internacie. Uchwała Nr 26/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie powierzenia zadania doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Uchwała Nr 23/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 520/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006r. Uchwała Nr 22/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2007 rok. Uchwała Nr 20/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok. Uchwała Nr 18/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski. Uchwała Nr 16/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.