Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 482/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 czerwca 2006 r.
 
Uchwała Nr 482/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 czerwca 2006 r.
 
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
 
 
Na podstawie §3 ust.2 Uchwały nr IX/35/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Zezwala się Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Środzie Wlkp. na korzystanie w dniach 9 lipca i 12 sierpnia 2006 r. z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp., w celu zorganizowania festynów rekreacyjnych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Środowiska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Uzasadnienie
 do uchwały Nr 482/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 czerwca 2006 r.
 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wlkp. pismem z dnia 29 maja 2006 r. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie dwóch festynów rekreacyjnych.
Festyny będą odbywały się odpowiednio 9 lipca 2006 r. pod nazwą "Biesiada Cygańska" i 12 sierpnia 2006 r. pod nazwą "Maraton pływacki", na terenie objętym tzw. "strefą ciszy", tj. na Kąpielisku Miejskim, przy ul. Plażowej 4, w Środzie Wlkp.
W związku z zapisami określonymi w §3 ust.2 Uchwały nr IX/35/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Średzkiego, Starostwo Powiatowe pismem z dnia 5 czerwca 2006 r. nr OS.7613-2/2006 wystąpiło do Burmistrza Miasta Środa Wlkp. o wyrażenie opinii w sprawie w/w wniosku.
Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 16 czerwca 2006 r. Nr RiOŚ -0114/36/2005 zaopiniował pozytywnie wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wlkp.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak - BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/07/2006 08:33:33)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/07/2006 09:09:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/07/2006 08:33:33)
Lista wiadomości