Wyszukiwarka:

2006 rok

Uchwała Nr 532/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 października 2006 r.
Uchwała Nr 532/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6 października 2006 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
 
 
     Na podstawie art. 165, 184, 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
       § 1. W uchwale Nr XXX/208/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok, zmienioną uchwałą Nr XXXI/217/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku, uchwałą Nr XXXII/224/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku, uchwałą Nr 454/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2006 roku, uchwałą Nr XXXIII/229/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku, uchwałą Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 roku, uchwałą Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku, uchwałą Nr 513/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 września 2006 roku, uchwałą Nr XXXV/249/2006 Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 21 września 2006 roku, uchwałą Nr XXXV/251/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku i uchwałą Nr 527/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 września 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu                                    
o kwotę                                                                                                86.931,-
do kwoty                                                                                      31.237.802,-                                                                        
2. w § 1 ust. 2 pkt 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                                16.931,-
do kwoty                                                                                        4.188.649,-
 
3. w § 1 ust 2 pkt 2
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę                                                                                                70.000,-
do kwoty                                                                                           217.110,-
                                                                           
4. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                                                                                86.931,-
do kwoty                                                                                      36.287.584,-                                               
5. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                                                                                                86.931,-
do kwoty                                                                                       30.021.336-                                  
6. w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)
zwiększają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                                                                                                  2.871,-
do kwoty                                                                                      17.766.731,-
 
7. w § 2 ust.2 pkt 1) lit. b)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                                16.931,-
do kwoty                                                                                        4.188.649,-
 
8. w § 2 ust 2 pkt 1) lit c)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
o kwotę                                                                                                70.000,-
do kwoty                                                                                           217.110,-
                                                           
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b,  do niniejszej uchwały.
 
§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta Średzki
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski 
 
 
 
 
  
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr 532/2006
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6 października 2006 roku
 
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 86.931,- w tym w  rozdziałach:
 
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                       16.931,-
Zwiększenia planu finansowego po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma Nr DKN-790-11/06 z dnia 27 września 2006 roku otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st.Warszawy i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wyborczych.
 
 
 85295 - Pozostała działalność                                                                 70.000,-
Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie porozumienia nr 13/15/2006 z dnia 25 września 2006 roku, zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną", w tym na programy:
ˇ    pn. "Mogę więcej" w kwocie 40.000,-
ˇ    pn. "Razem więcej" w kwocie 30.000,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (11/10/2006 12:10:12)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (11/10/2006 12:15:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (11/10/2006 12:15:09)
Lista wiadomości